Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.dobrabielizna.eu. Sprzedawcą jest spółka Abadia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiosenna 17, 05-420 Józefów, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570093, zarejestrowana pod numerem NIP: 5322052614, Regon: 362210866, zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonu: 606 828 602

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@dobrabielizna.eu

 

§ 1 Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.  Konto Klienta (Konto) – elektroniczne konto, prowadzone przez Usługodawcę na rzecz Klienta, zawierające dane Klienta oraz historię Zamówień Klienta, oznaczone przez Klienta indywidualną nazwą (adresem e-mail Klienta) oraz hasłem.

4.  Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5.  Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dobrabielizna.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

6. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, obejmujących prowadzenie Konta Klienta oraz składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie zakładania Konta Klienta lub realizacji Zamówienia.

3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa Google Chrom w wersji 23.0 lub nowszej lub Internet Explorer  w wersji 10.0 lub nowszej lub inna równoważna przeglądarka internetowa - z włączoną obsługą aplikacji Javascript oraz możliwością zapisu plików Cookies.

b.  minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Konto Klienta

1.  Usługa prowadzenia Konta Klienta świadczona jest po zarejestrowaniu przez Klienta na formularzu rejestracyjnym Sklepu Internetowego własnych danych, obejmujących:

a.  imię i nazwisko lub nazwę firmy;

b.  numer telefonu;

c.  adres e-mail – stanowiący indywidualną nazwę swojego Konta (login);

d.  hasło;

e.  dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

f.   numer NIP – w przypadku Klientów nie będących Konsumentami.

2.  Procedura rejestracji wymaga zapoznania się przez Klienta z Regulaminem Sklepu Internetowego i akceptacji jego treści.

3.  Wysłanie przez Klienta formularza rejestracyjnego do Usługodawcy oznacza przyjęcie przez Klienta oferty Usługodawcy na prowadzenie usługi Konta Klienta i zawarcie umowy o prowadzenie Konta Klienta.

4. Klient otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie założenia Konta na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie procesu rejestracji.

5.  Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy o prowadzenia Konta Klienta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

6.  Niezależnie od Konta Klienta, Klient może otrzymywać Newsletter, zawierający informacje o promocjach i nowościach, poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu „Newsletter” umieszczonym na stronie Sklepu. Klient może również wyrazić wolę otrzymywania Newslettera w trakcie zakładania Konta Klienta lub składania zamówienia.

7.  Klient może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera poprzez ponowne wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu "Newsletter" lub wysłanie stosownej informacji do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dobrabielizna.eu.

 

§ 4 Składanie Zamówień

1.  Umowa Sprzedaży zawierana jest na podstawie skutecznie złożonego Zamówienia.

2.  Złożenie Zamówienia rozpoczyna się od określenia przez Klienta koszyka Towarów, który obejmuje:

a.  nazwy Towarów;

b.  ilości;

c.  sposób dostawy;

d.  forma płatności.

3.  Po akceptacji koszyka Towarów, Klient wprowadza pozostałe dane niezbędne do realizacji Zamówienia poprzez logowanie na wcześniej utworzone Konto Klienta. Istniej również możliwość realizacji Zamówienia bez korzystania z Konta Klienta. Złożenie Zamówienia wymaga w takim przypadku podania poniższych danych:

a.  imię i nazwisko lub nazwa firmy;

b.  numer telefonu;

c.  adres e-mail;

e.  dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

f.   numer NIP – w przypadku Klientów nie będących Konsumentami;

g.  adres wysyłki jeżeli jest inny niż dane adresowe Klienta.

4. Po potwierdzeniu przez Klienta Zamówienia, otrzymuje on automatyczną informację ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia oraz formę płatności i realizacji Zamówienia. Otrzymanie przez Klienta tej informacji oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży Towaru. Poprzez potwierdzenie zamówienia Klient zgłasza jednocześnie żądanie wystawienia elektronicznej faktury VAT na swoją rzecz.

6. W wypadku gdy podane dane są niekompletne lub nieprawidłowe, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

6.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

7.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych.

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wraz w paragonem fiskalnym lub fakturą sprzedaży wysyłane są pod adres wskazany w trakcie składania Zamówienia.

2. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. W przypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

3.  Na czas realizacji zamówienia składa się czas niezbędny do przygotowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę przewozową. Czas przygotowania przesyłki uzależniony jest od dostępności towaru, określonej orientacyjnie na stronach Sklepu, odrębnie dla każdego Towaru. Czas dostarczenia przesyłki uzależniony jest od przewoźnika, sposobu dostawy oraz adresu odbiorcy. Zazwyczaj zajmuje 2-4 dni robocze.

4. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5.  Koszt dostawy uzależniony od przewoźnika, sposobu dostawy i formy płatności określonych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Koszt dostawy widoczny jest odrębnie w stosunku do kosztu Towaru w trakcie kompletowania przez Klienta koszyka Towarów. Klient może zapoznać się ponadto z cennikiem kosztów dostawy na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

 

§ 6 Formy płatności

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru od przewoźnika), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (płatności natychmiastowe realizowanych przez PayU oraz BlueMedia) lub przelewem na konto bankowe Usługodawcy. Istnieje również możliwość płatności kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

2. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności natychmiastowych drogą elektroniczną są PayU S.A. oraz Blue Media S.A.

3. W przypadku płatności za przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

§ 7 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów, dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Klient może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy określonego w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu.

3.  W przypadku odstąpienia odmowy zawartej na odległość, umowa  jest uważana za nie zawartą. Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku rezygnacji Klienta z części zakupionych Towarów, zwroty płatności podlegają pomniejszeniu o rabaty na koszty Towaru lub przesyłki, przyznane Klientowi za przekroczenie określonych progów rabatowych (współmiernie do ostatecznej wartości Zamówienia po dokonaniu zwrotu).

4.  Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

5. Klient powinien dokonać zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy, przesyłką z potwierdzeniem odbioru.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Zgodnie z Art. 38 ust 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), możliwości zwrotu nie podlegają Towary dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 8 Procedura reklamacji Towaru

1.  Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny.

2.  Reklamacje Towarów należy składać na adres Usługodawcy lub na adres e-mail: sklep@dobrabielizna.eu.

3.  Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

a.  dane kontaktowe Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu;

b.  wskazanie Towaru i przyczyna reklamacji;

c.  data zakupu oraz wystąpienia wady;

d.  oczekiwania Klienta odnośnie formy realizacji reklamacji.

4.  Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przeciwnym wypadku reklamację uznaje się za uzasadnioną.

5.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru. Usługodawca może odmówić naprawy lub wymiany reklamowanego Towaru, jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

 

§ 9 Procedura reklamacji usługi Sklepu Internetowego

1. Reklamacje usługi Sklepu Internetowego należy składać pisemnie na adres Usługodawcy lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres sklep@dobrabielizna.eu.

2. Wskazane jest by reklamacja zawierała w szczególności:

a.  dane kontaktowe Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu;

b.  opis przyczyny reklamacji wraz z datą ich wystąpienia;

c.  oczekiwania Klienta odnośnie formy realizacji reklamacji.

3.  Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przeciwnym wypadku reklamację uznaje się za uzasadnioną.

 

§ 10 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1.  Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową, skierowania sprawy do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zwrócenia się do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są także pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a.  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b.  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

c.  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

§ 11 Czas trwania umowy

1.  Usługa prowadzenia Konta Klienta świadczona jest przez czas nieokreślony, z możliwością rozwiązania umowy przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę, bez podania przyczyny, poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres Usługodawcy lub na adres e-mail: sklep@dobrabielizna.eu.

2. Usługa składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczona jest przez czas określony od momentu rozpoczęcia składania Zamówienia przez Klienta do momentu potwierdzenia przez Klienta Zamówienia lub rezygnacji Klienta z Zamówienia.

 

§ 11 Zmiana Regulaminu

1.  Klienci posiadający Konto w Sklepie informowani są o ewentualnych zmianach Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Zmiany w regulaminie stają się wiążące, jeżeli Klient został prawidłowo o nich powiadomiony i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku kiedy zmiany regulaminu dotyczyłyby opłat za korzystanie z usług Sklepu Internetowego, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

2.  W przypadku braku akceptacji zmian warunków Regulaminu przez Klienta, dalsze świadczenie usług prowadzenie Konta Klienta oraz składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest możliwe.

3.  Klientowi, który nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta Klienta w każdym czasie.

4.  Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe, podawane przez Klienta w trakcie korzystania z usług Sklepu Internetowego są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422). 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

a.  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);

b.  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

c.  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat: Abadia Sp. z o.o.

Adres: ul. Wiosenna 17, 05-420 Józefów.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data odbioru towaru:                            .………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta:                 ……………………………………………

Adres konsumenta:                               ……………………………………………

Numer rachunku bankowego do zwrotu: ……………………………………………

Data wypełnienia formularza:                ……………………………………………

Podpis konsumenta:                             …………………………………………..

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Zwrotu towaru należy dokonać przesyłką, np. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Dla bezpieczeństwa sugerujemy wybór przesyłki z potwierdzeniem odbioru. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Zwrot płatności realizowany jest przelewem bankowym na numer konta wskazany powyżej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.

 

Formularz odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl